Kirpputori Hymis avaa toistaiseksi ovet vain tarpeen vaatiessa. Soita numeroon 050 579 0004, jos haluat tuoda tavaraa tai sinulla on tarve löytää jotain itsellesi.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 12.5.2020 pöytäkirja

12.5.2020 19.24

 

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETTIIN TIISTAINA 12.5.2020 KLO 17.30 KIRKKOHERRANVIRASTON KOKOUSHUONEESSA

 

 

Käsiteltävät asiat

 

59 §            Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

60 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61 §            Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

62 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                      ilmoittaminen

63 §            Talouspäällikön viran vastaanottaminen

64 §            Kiinteistötoimikunnan tehtävien kirjaaminen ja nimen muuttaminen vastuuryhmäksi

  65 §            Tiedoksi saatettavat asiat

66 §            Muut / kiireelliset asiat

67 §            Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Ähtärissä 7.5.2020

 

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.5 – 27.5.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika:                                   Tiistaina 12.5.2020 klo 17.30

Paikka:                              Kirkkoherranvirasto

 

Läsnä:                               Kalle Peltokangas, pj  

                                            Ahola Pirkko,                   

                                            Akonniemi Ulla

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju

                                            Koiramäki Pirkko, poissa

                                            Kotamäki Leila, vpj

                                            Kujansuu Anu (etänä)

                                            Poukka Pasi, poissa      

                                            Syrjänen Altti                   

                                           

                                                                                                             

                                            Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj (etänä)

Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj (etänä)

Marita Hursti, sihteeri

 

Jukka Marin,  Pirkko Koiramäen varajäsen

Santala Timo (etänä), Pasi Poukan varajäsen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

 

Ähtärissä 12.05.2020

 

 

 

__________________________                             _________________________

Kalle Peltokangas                                                                                              Marita Hursti

puheenjohtaja                                                                                                          sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 12.05.2020

 

__________________________                             __________________________

                                                                                       

Kotamäki Leila                                                         Jukka Marin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

     Puheenjohtaja avasi kokouksen, laulettiin virsi 494: 1-4. Puheenjohtaja piti 

     hartauden jonka jälkeen pidettiin nimenhuuto.

 

60 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

 

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 7.5.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

 

Päätös:

           Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

61 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Päätös:

               Puheenjohtaja kertoi lisäyksestä työjärjestykseen:

               Rippikoulutyön suunnitelma 2021, käsitellään kohdassa 65 §

               Pykälät 66 § ja 65 § vaihdettiin

               Hyväksyttiin näillä muutoksilla.

 

62 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

 

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Pirkko Koiramäki ja Leila kotamäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 12.5.2020.

 

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 13.5.2020 – 27.5.2020.

 

Päätös:

    Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Kotamäki ja Pirkko Koiramäen tilalle Jukka

    Marin.

    Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.5.2020-27.5.2020.

 

 

63 §  TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN VASTAANOTTAMINEN

 

 

 

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 30.4.2020 Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi Kalle Klaavon, KM. Klaavo pystyy aloittamaan virassa osa-aikaisesti kesäkuun alusta lukien kolmena päivänä viikossa. 1.8.2020 alkaen Klaavo aloittaa työt täydessä työajassa. Talouspäällikön virkaan sovelletaan toimistotyöaikaa, joka on pääasiallisesti käytössä hallinto- ja toimistotyössä työskentelevillä viranhaltijoilla/työntekijöillä. Toimistotyön soveltamisedellytyksiä harkittaessa ratkaisevaa on työtehtävien laatu ja luonne, sekä se, kuinka suuri osa työstä tapahtuu toimisto-olosuhteissa. (KirVESTES 190§)

 

Toukokuun ajan Klaavo hoitaa talouspäällikön virkaatekevänä (vt.) kolmena päivänä viikossa kiinteässä työajassa. Liukuva työaika on käytössä Ähtärin seurakunnassa työajallisilla viranhaltijoilla ja työsuhteessa olevilla (KirVESTES 170§). Klaavo aloittaa työt Ähtärin seurakunnassa käytyjen keskustelujen ja yhteisen päätöksen perusteella keskiviikkona 13.5.2020.

 

Kalle Klaavo on toimittanut seurakunnalle selvityksen terveydentilastaan.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan. Talouspäällikön tehtävän kautta mahdollistuu seurakunnan perustehtävän toteuttaminen.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää

 

 1. valita Kalle Klaavon talouspäällikön virkaatekeväksi ajalle 13.5.-31.5.2020 osa-aikaisena 3 päivää viikossa.
 2. päättää, että Kalle Klaavo noudattaa viranhoidossaan säännöllistä toimistotyöaikaa (säännöllinen täysi työaika toimistotyössä on keskimäärin 36h45min viikossa ja 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa) KirVESTES 168-169§ ja 190-196§
 3. päättää, että Kalle Klaavo hoitaa talouspäällikön virkaa 1.6.2020-31.7.2020 osa-aikaisena 3 päivää viikossa ja
 4. päättää, että Kalle Klaavo hoitaa talouspäällikön virkaa täysiaikaisesti 1.8.2020 alkaen
 5. päättää Kalle Klaavon pyynnöstä myöntää Klaavolle määräaikaisen sivutoimiluvan (maaliskuuhun 2021) kirjanpidon, tilipäätösten ja isännöintikohteiden loppuunsaattamiseksi.
 6. päättää, että talouspäällikön palkka on sama kuin edellisellä viranhaltijalla, peruspalkka Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J 20 hinnoitteluryhmän mukaisesti xx eur/kk. KirVESTES Liite 7
   

 

 

PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTO:

Keskustelussa tarkennettiin kohtaa 5 sivutoimiluvasta: (maaliskuun loppuun 2021)

Kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran korjatun päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

64 §         Kiinteistötoimikunnan tehtävien kirjaaminen ja nimen muuttaminen vastuuryhmäksi

                     

Kiinteistötoimikunnan roolin selkiyttämiselle on ilmennyt tarvetta. Seurakunnassa on vastuuryhmiä eri työmuotojen työtä tukemaan. On jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä, lähetyksen vastuuryhmä, kasvatuksen vastuuryhmä, diakonian vastuuryhmä ja viestinnän vastuuryhmä. Kokonaisuuden selkiyttämiseksi on tarpeen muuttaa kiinteistötoimikunnan nimi kiinteistövastuuryhmäksi.

 

Kiinteistötoimikunta on kokoontunut säännöllisesti ympäri vuoden, jolloin sen alkuperäinen tehtävä määräaikaisena tiettyyn rakennusprojektiin valittuna ei ole toteutunut. Tällöin vastuuryhmän nimi kuvaa paremmin ko. elimen toimintaa ja tarkoitusta. Kiinteistötoimikunta on talouspäällikön työssä tärkeä tuki kiinteistöjen kunnon tarkastelussa ja mahdollisten remonttien tarpeiden arvioinnissa sekä rakentamiseen, maa-alueiden käyttöön ja myymiseen liittyvien asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa. On syytä huomata, että kuten muilla vastuuryhmillä, ei nykyisellä kiinteistötoimikunnallakaan ole viranhaltijalle kuuluvaa virkavastuuta esityksistään. Tällöin käytännössä esittelystä on syntynyt ongelma. Kiinteistötoimikunnan nimen muutoksella selkiytetään viranhaltijan (talouspäällikön) ja luottamushenkilöiden välistä työnjakoa. Viranhaltijalle kuuluu viran myötä esittelijän tehtävä ja vastuu työalansa kysymyksistä pohjautuen viran johtosääntöön. Luottamushenkilöiden on tunnistettava ja tiedettävä omat rajansa asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Kiinteistötoimikunnan kanssa on keskusteltu 7.5.2020. Todettiin, että kirkkoneuvosto käsittelee kiinteistötoimikunnan nimen muuttamista ja tehtävien kirjaamista seuraavassa kokouksessaan 12.5.2020.

 

Kiinteistövastuuryhmän toimintaohje (tehtävät)

 

 

 1. Vastuuryhmän työala:

 

Kiinteistövastuuryhmä toimii kirkkoneuvoston alaisuudessa. Kiinteistövastuuryhmän työala koskettaa seurakunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä, maa- ja metsäalueita.

 

 1. Vastuuryhmän tehtävä:

 

 1. Kiinteistövastuuryhmän tehtävänä on toimintaryhmä, joka yhdessä talouspäällikön kanssa valmistelee rakentamiseen sekä maa-alueiden ja rakennusten käyttöön ja myymiseen liittyviä asioita kirkkoneuvostolle. Esittelijän vastuu kuuluu talouspäällikölle. Kiinteistövastuuryhmä ei tee hallinnollisia päätöksiä.
 2. Kiinteistövastuuryhmän tehtävänä on valvoa kiinteistöjen kuntoa ja raportoida havainnoistaan kirkkoneuvostolle.
 3. Kiinteistövastuuryhmä käsittelee viranhaltijan esityksestä kiinteistöstrategian vähintään kerran toimikaudessaan.
 4. Kiinteistövastuuryhmä pitää kokouksistaan muistiopöytäkirjaa, johon merkitään ainakin yhdessä sovitut toimenpiteet, muistion allekirjoittaa sen laatija.
 5. Kiinteistövastuuryhmä antaa kirkkoneuvostolle lyhyen raportin tehtävänsä toteutumisesta toimikautensa lopuksi ja
 6. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille esittämät tehtävät.

 

 

 1. Vastuuryhmän kokoonpano

Vastuuryhmän nimeää talouspäällikön esityksestä kirkkoneuvosto toimikaudekseen. Vastuuryhmään valitaan vähintään kolme jäsentä. Kiinteistöasioiden tuntemus ja osaaminen on varmistettava jäseniä valittaessa.

 

 

 1. Vastuuryhmän koollekutsuminen ja asioiden käsittely

 

Kutsu kiinteistövastuuryhmän kokoukseen voidaan lähettää jäsenille kokousta edeltävänä päivänä. Kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle työalasta vastaava työntekijä, joka johtaa puhetta kunnes puheenjohtaja on valittu. Kokouksen koollekutsujana on talouspäällikkö

 

Kiinteistövastuuryhmän puheenjohtajaksi valitaan maallikko. Sihteeriksi valitaan työntekijä. Kokouksesta poissa olevan puheenjohtajan tai sihteerin tilalle valitaan toimihenkilö kyseessä olevaa kokousta varten. Sihteeri toimittaa muistion alkuperäiskappaleen arkistoon.

 

Kiinteistövastuuryhmä voi kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita.

 

 

Viranhaltijajäsenet:

Talouspäällikkö (talouspäällikön ollessa estyneenä viranhaltijajäsenenä on kirkkoherra)

Muut jäsenet:

Jäsen

Jäsen

Jäsen

 

Hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa __12.__/_5.____ 2020.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta lasten asemaan seurakunnassa.

 

Kirkkoherran esitys:

 

Kirkkoneuvosto päättää

 

 1. kumota kirkkoneuvoston päätöksen 10§ 2019 (Kiinteistötoimikunnan asettaminen 2019-2020)
 2. muuttaa kiinteistötoimikunnan nimen kiinteistövastuuryhmäksi
 3. hyväksyy kiinteistövastuuryhmän toimintaohjeen
 4. valita kiinteistövastuuryhmään toimikauden 2020 loppuun asti Pasi Poukan, Jukka Marinin ja Hannu Hautoniemen.

 

PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTO:

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

 

 

65 §   MUUT / KIIREELLISET ASIAT

Kj 9 luklu 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

 

1.Rippikoulutyön suunnitelma 2021

 

Rippikoulutyöstä vastaava työntekijä Soile Autio on valmistellut rippikoulutyön suunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelman on jaettu kokouksessa liitteenä.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä rippikoulutyön suunnitelman vuodelle 2021.

 

PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTO:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

2. Kiinteistötoimikunnan havaintoja kirkon sadevesikourujen vuotokohdista

Asia otetaan valmisteluun talouspäällikön toimesta.

 

 

 

66 §   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 1. Työmaapöytäkirja 6.5.2020/Seurakuntakeskuksen salin remontti
 2. Piispojen ohjeistus seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen

 

 

67 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Lopuksi laulettiin virsi 548.

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.