Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON 7.10.2020 9/2020 kokouspöytäkirja

10.10.2020 22.37

Sivu 1
KIRKKONEUVOSTO 9/2020         ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN

KESKIVIIKKONA 7.10.2020 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSESSA


Käsiteltävät asiat
101 § Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
102 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
103 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
104 § Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
105 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
106§ Talousarvio lähtökohdat vuodelle 2021
107§ Henkilöstönkehittämissuunnitelmat vuodelle 2021
           - emäntäpalvelun järjestäminen
           - toimisto-taloussihteerin ja talouspäällikön ylityöt
           - määrärahat henkilöstökehittämiseen
108§ Metsänhoitotyöt vuodelle 2021
109§ Hankinnat ja tarpeet
           - arkkunostin
           - lattianpuhdistin srk-keskukselle
110§ Seurakuntakeskuksen piha ja kuusien kohtalo
           - leikkitelineet piha-alueelle
           - seurakuntakeskuksen pihakuusien juurivauriot ja kohtalo
111§ Tiedoksi saatettavat asiat
           - koronavalmiussuunnitelmat
           - viranhaltijapäätökset
           - seurakuntakeskuksen vastaanottopöytäkirja sisätiloista
           - sosiaalitilan vastaanottopöytäkirja
           - rakennuskatselmusmuistiot
           - omavalvontasuunnitelma
           - keittiön käyttö- ja vuokrauksen ohjeet
112§ Muut / kiireelliset asiat
113§ Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


Ähtärissä 1.10.2020


Kalle Peltokangas
Kirkkoherra


Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.10. – 26.10.2020 viraston aukioloaikana.


Sivu 2                       

KIRKKONEUVOSTO 9/2020                      ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


Aika: Keskiviikkona 7.10.2020 klo 17.30


Paikka: Seurakuntakeskuksen Sali 2


Läsnä:

Kalle Peltokangas, pj                                  poissa
Ahola Pirkko
Akonniemi Ulla
Hautoniemi Hannu
Kantoniemi Sanni-Maiju
Koiramäki Pirkko
Kotamäki Leila, vpj
Kujansuu Anu
Poukka Pasi
Syrjänen Altti


Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj                 poissa
Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj
Kalle Klaavo, sihteeri


PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä 7.10.2020
__________________________                                              _________________________
Leila Kotamäki                                                               Kalle Klaavo
puheenjohtaja                                                               sihteeri


Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 7.10.2020
__________________________                                               __________________________
Sanni-Maiju Kantoniemi                                                Koiramäki Pirkko

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kirkkoherranvirastossa 9.10. – 26.10.2020 viraston aukioloaikana.


Ähtärissä ____. ____ 2020 __________________________


Sivu 3
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                               ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


101 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen, jonka alussa laulettiin virsi 137:1,3, hän luki tekstin alkuhartaudeksi ja pidettiin nimenhuuto.


102 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 1.10.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.


Päätös: Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


103 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsi-teltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.


Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


104 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ-VILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN


Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen va-litsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Sanni-Maiju Kantoniemi ja Pirkko Koiramäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.10.2020.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.


Sivu 4
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                               ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 9.10. – 26.10.2020.


Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni-Maiju Kantoniemi ja Pirkko Koiramäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.10.2020. Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 9.10. – 26.10.2020.


105 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.


TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,80 % samalla tasolla kuin aikaisemmin.


PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,80 %.


106§ TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2021


TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Vuoden 2021 talousarviosuunnittelussa
1. Toimintaan kohdistuvat harkinnanvaraiset menot pidetään lähes ku-
luvan vuoden tasolla.
2. Voimassa oleva Palkkamenoihin varataan 1,90 % korotus.
3. Verotulojen arvioidaan laskevan vuoden 2019 tasosta -3,0 %. Arviota
tarkennetaan, kun nähdään loppuvuoden kertymiä.
4. Metsätalouden talousarvio laaditaan voimassa olevan metsänhoito
suunnitelman mukaisena.
5. Investointiosaan varataan tarvittavat määrärahat seurakunnan
toiminnan kehittämistä ja laitehankintoja varten.
6. Viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat kirkkoneuvostolle
yksityiskohtaisen esityksen työmuotojen ja kiinteistöjen määrärahatarpeista lokakuun loppuun mennessä.


Sivu 5
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                      ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


PÄÄTÖS: Keskusteltiin esityksestä ja päätettiin kaikki kohdat esityksen mukaan.


107§ HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2021


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan, mutta parantuneena toimintana edistää lasten ja nuorten asemaa.


KIRKKOHERRAN ESITYS:
1. Keskustellaan emäntäpalveluja maksusta tilaisuuksissa.
2. Keskustellaan taloustoimiston työvoimatilanteesta ja näiden työtekijöiden työkuormasta.
3. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2021.
4. Varataan talousarvioon kaikille työtekijöille koulutukseen 750,00 € / kokoaikainen työntekijä määräraha. Määrärahaa ei vielä sidota tiettyyn koulutukseen, koska tällä hetkellä emme vielä tarkkaan tiedä mitä koulutuksia voidaan järjestää tai miten koulutukset järjestetään.


PÄÄTÖS:

1. Keskusteltiin emäntäpalveluista ja päätettiin laittaa asia lehti-ilmoitteluun.
2. Valmistellaan seuraavaan neuvostoon taloussihteerin työsuhdetta määräaikaisena.
3. Päätettiin kehittämissuunnitelma tehdä esityksen mukaisena.
4. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.


108 § METSÄNHOITOTYÖT VUONNA 2021
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.


TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Kirkkoneuvosto hyväksyy metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt otettavaksi vuoden 2021 talousarvioon.


Sivu 6
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                         ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.


109§ HANKINNAT JA TARPEET


1. Ruumiskylmiön arkkunostin on tällä hetkellä vaarallinen ja osittain rikkinäinen. Nostimella vielä pystyy nostamaan, kun sitä tukee nostaessa ja las-kiessa. Nostimen kunto on niin huono, ettei sitä kannata kunnostaa.


2. Emäntä-siivooja on esittänyt, että hankitaan lattianpuhdistin srk-keskukselle. Sopiva harjapesuri-imuri yhdistelmäkone maksaa tarjouksen mukaan noin 3100,00 € sis. 24 % alv.


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan, mutta tilojen puhtauden osalta vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteeseen terveyttä ylläpitävänä.


TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
1. Hankitaan arkkunostin heti.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitellut hankinnat otettavaksi vuoden 2021 talousarvioon.


PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.


110§ SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHA JA KUUSIEN KOHTALO


1. Lastenohjaajat ovat toivoneet seurakuntakeskuksen hankitaan leikkitelineet piha-alueelle matalan siiven ja pappilan rajan väliselle alueelle. Rajalle tehdään aita esim. rauta-aita.


2. Seurakuntakeskuksen pihakuusiin on syntynyt juurivauriot ulkopuolen kunnostustöiden yhteydessä. Tuomarniemen metsäoppilaitoksen opettaja Veijo Kangasmäen mukaan; Kuusien juuria on nyt jouduttu poistamaan niin paljon, ettei kuusien lahoamista voida enää estää juurikaan. Lisäksi kuusien juurien katkeamisen vuoksi näiden puiden kaatumisriski on tuulella kasvanut merkittävästi. Metsäoppilaitoksella on kurssiohjelmassa merkittynä pihapuiden poistaminen 21.10.2020 kuukulkijaa apuna käyttäen.


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteeseen terveyttä ja turvallisuutta ylläpitävänä.


Sivu 7
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                   ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:


1. Kirkkoneuvosto keskustelee piha-alueesta ja päättää siihen liittyvistä tarvittavista toimista.
2. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaduksi kuusien kunnon ja pihatöissä tulleet vauriot.


PÄÄTÖS:

1. Keskusteltiin piha-alueesta ja päätettiin jatkaa valmistelua, kirkkoneuvosto haluaa nähdä kuuset tässä pihassa myöhemminkin esim. tehdään näistä pöytä-ryhmä tai leikkitelineiden runko.


2. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi saaduksi kuusien kunnon ja vauriot.


111§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- koronavalmiussuunnitelmat
- viranhaltijapäätökset
- seurakuntakeskuksen vastaanottopöytäkirja sisätiloista
- sosiaalitilan vastaanottopöytäkirja
- rakennuskatselmusmuistiot
- omavalvontasuunnitelma
- keittiön käyttö- ja vuokrauksen ohjeet


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuudet vaikuttavat lasten ja nuorten tilanteeseen terveyttä ja turvallisuutta ylläpitävänä.


KIRKKOHERRAN ESITYS:
Merkitään tiedoksi saaduiksi nämä kaikki asiat.


PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi nämä kaikki asiat.


112§ MUUT / KIIREELLISET ASIAT


Kj 9 luku 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.


Päätös:

Kirkkoneuvostolle ei ole esitetty kiireellisiä asioita.


Sivu 8
KIRKKONEUVOSTO 9/2020                           ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 7.10.2020 ’


113§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS, OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,40, jonka jälkeen laulettiin virsi 548 ja yhdessä lausuttiin isän meidän -rukous lopuksi.