Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 10/2020 nettipöytäkirja 11.11.2020

13.11.2020 12.45

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 11.11.2020 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Käsiteltävät asiat

114 §         Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

115 §         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

116 §         Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

117 §         Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                      ilmoittaminen

  118§           Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

  119§           Viestintästrategian hyväksyminen    

  120§           Työntekijän tilanne

  121§           Suorituslisän peruste palkkasumma ja suorituslisät 1.1.2021 alkaen

  122§           Tiedoksi saatettavat asiat

  123§           Muut / kiireelliset asiat

124§           Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 6.11.2020

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.11. – 27.11.2020 viraston aukioloaikana.

 

Aika:                                   Keskiviikkona 11.11.2020 klo 17.30

Paikka:                              Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:                               Peltokangas Kalle, pj  

                                            Ahola Pirkko

                                            Akonniemi Ulla

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju                     

                                            Koiramäki Pirkko

                                            Kotamäki Leila, vpj

                                            Kujansuu Anu                            poissa

                                            Poukka Pasi                    

                                            Syrjänen Altti                                                               

                                            Riihimäki Helena                       Kujansuu Anun varajäsen

                                                                                                             

                                            Pusaa Elina, kirkkovaltuuston pj         teams yhteydessä

    Jousmäki Marjatta, kirkkovaltuuston vpj

                                            Klaavo Kalle, sihteeri

                                                                 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Ähtärissä 11.11.2020

__________________________                             _________________________

Peltokangas Kalle                                                       Klaavo Kalle

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 11.11.2020

__________________________                             __________________________

                                                                                       

Kotamäki Leila                                                             Riihimäki Helena

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.11. – 27.11.2020 viraston aukioloaikana.

 

Ähtärissä ____. ____ 2020                                       __________________________

 

114  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

                      Kirkkoherra avasi kokouksen klo 17.32 ja piti alkuhartauden. Alkuhartauden lopuksi laulettiin virsi 439:1 - 3 sekä pidettiin nimenhuuto.

115 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 6.11.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös: Kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja on päätösvaltainen.

116 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös:                  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisätään

työntekijä tilanne kokonaisuudessa pykälään 120. Harri Väätäsen tilanne.

117 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Kotamäki Leila ja Riihimäki Helena. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 11.11.2020.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 12.11. – 27.11.2020.

Päätös:             Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kotamäki Leila ja Riihimäki Helena. Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 12.11. – 27.11.2020.

118 §           TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Talousarvioavustuspyynnöt vuodelle 2021

LAV: Tällä päätöksellä voi olla pieniä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, muttei oman seurakunnan toiminnassa.

PÄÄTÖSESITYS TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA KIRKKOHERRA:

  1. Kirkkoneuvosto käy keskustelun asiasta ja päättää avustetaanko talousarvioavustusta pyytäneitä ja millä summalla vuoden 2021 budjetista.
  2. Huomioidaan kolehtikohteina kirkkokolehtisuunnitelmassa 2021 saadut pyynnöt, joille ei anneta talousarvioavustusta.

Päätös:       Ei anneta avustusta, vaan huomioidaan kolehtisuunnitelmassa. Nimikkolähetti kohde Sakun seurakunnan kirkkohankkeeseen huomioidaan myös kolehtisuunnitelmassa.

Verotulot

Kuluvana vuonna 2020 on saatu verotilitykset kymmeneltä kuukaudelta. Koko kirkon piirissä kirkollisverot ovat kasvaneet 1,6 %. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat kasvaneet 0,6 %. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 933 836 € ja 2019 vuonna 928 639 €, mikä on 5 197 € enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 8,6 % pienemmät kuin vuoden 2020 talousarviossa ja n. 6,6 % pienemmät kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot laskevat n. 29,8 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot laskevat n. 12,4 % ja tilikauden ostot kasvavat n. 11,8 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate on 1 044 487,35 €. Vuokrakulut laskevat 14,4 % Myllymäen kerhotilasta luopumisen johtuen. Vuosikate on 54 209,65 €. Vuosikate ei kata poistoja 104 704,00 €, jolloin tulos muodostuu alijäämäiseksi. Alijäämä on 50 494,35 €. Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota käyttötalouden kuluihin. Lähivuosina tehdyt ja tulevaisuudessa toteutettavat investoinnit kasvattavat poistoja mikä pienentää tulosta.

Seurakunnan tulos on ollut vuodesta 2010 ylijäämäinen, vuoden 2019 ylijäämä oli 54 900,35 €.

Investoinnit

Sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2020 jouduttiin tekemään suuria investointeja. Seurakuntakeskuksessa sisäilmaongelmista johtuvat korjaukset aloitettiin jo vuonna 2019, ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2021. Vuodelle 2021 on investointiosaan varattu kirkon lämmitysjärjestelmään 200 000,00 € ja seurakuntakeskuksen loppuun saattamiseen 15 000,00 €.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

PÄÄTÖS:  Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

119§      VIESTINTÄSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

                     

Viestintästrategia on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi. Viestinnän vastuuryhmä käsittelee vuosittain viestintästrategian talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyn kanssa.

Viestintästrategia liitteenä.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään myönteisesti tarkemman ja kohdennetun viestinnän kautta. Seurakunta pyrkii tavoittamaan yhä laajemmat yleisöt olemalla lapsi- ja perhemyönteinen viestinnässään ja tiedotuksessaan.

KIRKKOHERRAN ESITYS:

                     

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä viestintästrategian ja lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS:    Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

  120§           TYÖNTEKIJÄN TILANNE

Riina Tupalan palkattoman vapaan pyyntö 4.1.2021 – 31.7.2021 väliseksi ajaksi.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan muuttuneena palveluna.

TALOUSPÄÄLLIKÖN JA KIRKKOHERRAN ESITYS:

  Kirkkoneuvosto tekee tarvittavat päätökset asiasta. Keskusteltiin kokonaisuudessaan työntekijä tilanteesta ja sairaslomista.

Esitetään hyväksyväksi Riina Tupalan palkattoman vapaan pyyntö 4.1.2021 – 31.7.2021 väliseksi ajaksi pyynnön mukaisesti.

    Palkataan Paula Kilponen hänen tilalleen 4.1. – 31.5.2021 pyynnössä esitetyillä ehdoilla.

    Valtuutetaan kiinteistötyöntekijöiden osalta talouspäällikkö tekemään tarvittavat päätökset.

PÄÄTÖS:  Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

  121§           SUORITUSLISÄN PERUSTE PALKKASUMMA JA SUORITUSLISÄT

1.1.2021 ALKAEN

 

Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet arviointikeskustelut työntekijöiden kanssa lokakuun aikana. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitykset annetaan kokouksessa

                LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN JA KIRKKOHERRAN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää että:

  1. suorituslisän perusteena vuoden 2021 talousarviossa käytettävä palkkasumma on 341 589,83 €.
  2. suorituslisä maksetaan liitteen mukaisena (liite ei julkinen),
  3. suorituslisää maksetaan 1.1.2021 – 31.12.2021,
  4. kausityöntekijöille mahdollisesti maksettava suorituslisä maksetaan samalla periaatteella. Tältä vuodelta tammikuussa 2021 kertaeränä.

PÄÄTÖS:    Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

 

122§           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

-Kuukausiraportit Kirkkohallitukselta 9/2020

-Verotulojen kertymä 10/2020

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että tiedoksi saatettavat asiat eivät vaikuttavat lasten ja nuorten tilanteeseen.

KIRKKOHERRAN ESITYS:

Merkitään tiedoksi saaduiksi.

PÄÄTÖS:    Merkittiin yksimielisesti tiedoksi saaduksi. Ennen pykälän päätöksiä kokouksesta poistuivat Pasi Poukka ja Altti Syrjänen klo 18.20.

123§          MUUT / KIIREELLISET ASIAT

Kj 9 luku 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

Päätös:       Harri Väätäsen asiasta keskusteltiin.

                                

124§          KOKOUKSEN PÄÄTÖS, OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA

           VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44 ja liitti oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjaan. Lopuksi laulettiin iltavirsi 566 ja puheenjohtaja lausui Herran siunauksen.