Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 11/2020 kokous 16.12.2020

17.12.2020 08.36

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 16.12.2020 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Käsiteltävät asiat

125§           Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

126§           Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

127§           Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

128§          Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

ilmoittaminen

129§           Kirkkoneuvostolle osoitetut kirjeet

130§           Johdon järjestelyerä ja kokonaispalkkaus

131§           Hautainhoitorahaston ja seurakunnan kukkatarjouksen hyväksyminen

132§           Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021

133§           Seurakunnan varainhoito

134§           Seurakunnan tietosuoja-asiakirja

135§           Viranhaltijapäätökset

136§           Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi tilikaudelle 2020

137§           Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2021–2022

138§           Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021–2022

139§           Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten

140§           Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021–2022

141§           Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2021–2022

142§           Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vaali vuosiksi 2021–2022

143§           Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2021–2022

             

144§           Lapuan Hiippakunnan aluekeskusrekisterisopimus

145§           Lausunnon antaminen tuomiokapitulille rovastikuntajaosta ja rovastikunnan nimestä  

146§           Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen            

147§           Tiedoksi saatettavat asiat

 • työntekijöiden sairaslomat
 • seurakunnalle palautuneet haudat 1.11.2018 – 30.11.2020 välisenä aikana
 • uudet luovutetut haudat 13.11.2020 – 23.11.2020 välisenä aikana
 • hallinnon seuraavat kokoukset: 

148§           Muut mahdolliset asiat

149§           Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 7.12.2020

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.12.2020 – 4.1.2021 viraston aukioloaikana.

Aika:                             Keskiviikkona 16.12.2020 klo 17.30

Paikka:                         Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:                          Peltokangas Kalle, pj                       Koiramäki Pirkko

                                    Ahola Pirkko                                    Kotamäki Leila, vpj

                                    Akonniemi Ulla                                Kujansuu Anu

                                    Hautoniemi Hannu                           Poukka Pasi

                                    Kantoniemi Sanni-Maiju                   Syrjänen Altti                                                      

                                                                                         

                                     Pusaa Elina, kirkkovaltuuston pj      

Jousmäki Marjatta, kirkkovaltuuston vpj

                                    Klaavo Kalle, sihteeri

                                                     

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Ähtärissä __.__.2020

__________________________                         _________________________

Peltokangas Kalle                                              Klaavo Kalle

puheenjohtaja                                                    sihteeri

__________________________                         _________________________

Kotamäki Leila                                                   Pusaa Elina

puheenjohtajana 129 § ja 130 §                          sihteerinä 129 § ja 130 §

                 

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2020

__________________________                        __________________________

                                                                       

Poukka Pasi                                                      Syrjänen Altti

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.12.2020 – 4.1.2021 viraston aukioloaikana.

 

Ähtärissä ____. ____ 2020                                 __________________________

125§

KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, pidettiin nimenhuuto.

126§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 11.12.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

PÄÄTÖS: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

127§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

128§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan jäsenet Poukka Pasi ja Syrjänen Altti. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 16.12.2020.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 17.12.2020 - 4.1.2021.

PÄÄTÖS: Poukka Pasi ja Syrjänen Altti valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi. Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 17.12.2020 - 4.1.2021.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta esteellisinä klo 17.45 ennen pykälän 129§ käsittelyä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Elina Pusaa pykälien 129 ja 130 ajaksi.

129§          KIRKKONEUVOSTOLLE OSOITETUT KIRJEET

Kirjeet ovat salassa pidettäviä ja niiden julkaiseminen on kiellettyä. Kirjeet luetaan kokouksessa ja niistä ei saa ottaa jäljennöksiä.

Päätösesitys kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää

 1. Merkitä tiedoksi saaduksi kirjeet.
 2. Kirkkoneuvosto päätti, että perustetaan luottamushenkilöistä koottava ryhmä miettimään seurakunnan tulevaisuuden tarpeita virkojen ja tehtävien osalta.

Työryhmän tehtävä on kartoittaa työntekijöiden tehtävänkuvia ja työmääriä, työtehtävien tasapuolista ja oikeudenmukaista jakamista sekä töiden organisointia ja johtamisen toimintatapoja.

Työryhmä nimetään tammikuun kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen, kun vaalit puheenjohtajiston ja neuvoston osalta vuosille 2021 – 2022 on käyty.

Viranhaltijat ja työntekijät ovat mukana ryhmän toiminnassa erikseen kutsuittuina.

Tällä hetkellä ulkopuolisen konsultin käyttöä ei nähty perusteltuna. Työryhmän tulisi pyrkiä saamaan mietintönsä valmiiksi 31.5.2021 mennessä.

Kirkkoneuvoston päätös: Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

130§

JOHDON JÄRJESTELYERÄ JA KOKONAISPALKKAUS

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys 16.12.2020

 1. valitaan kokoukselle tähän pykälään puheenjohtajaksi varapuheenjohtajan ja sihteeriksi toisen henkilön
 2. vahvistaa Klaavolle kokemuslisä ajan 15 vuoden mukaan 13.9.2020 alkaen.
 3. päättää, että talouspäällikön palkka on kokonaispalkka Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J 20 hinnoitteluryhmän mukaisesti xxx,xx                eur/kk 13.9.2020 alkaen. (KirVESTES Liite 7) + johdon järjestelyerän 1.1.2021 alkaen xx,xx €.
 4. Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.
 5. päättää kirkkoherran osalta johdonjärjestelyerän xx,xx € liittämisestä palkkaan 1.1.2021 alkaen.
 6. Järjestelyerän jakautuminen vuoden 2020 osalta perustuu kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa käytyyn keskusteluun 7.12.2020. Keskusteluissa käytiin läpi asioita johdon suorituspalkkion perusteista, jotka perustuvat strategiassa linjattuihin tavoitteisiin.

Talouspäällikön keskustelussa läsnä olivat asianosaisen lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leila Kotamäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Pusaa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marjatta Jousmäki.

Kirkkoherran keskustelussa läsnä olivat asianosaisen lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leila Kotamäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Pusaa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marjatta Jousmäki.

Järjestelyerä jaetaan kirkkoherralle 1,0 % ja talouspäällikölle 0,6 %.

Perusteluina kirkkoherran jakoeräosuudelle on kiitettävä kokonaistilanteen organisointi. Lisäksi viestinnän kokonaistoteutuksen toimeenpano, kehittäminen ja siitä vastuunottaminen. Työryhmä nimeää konkreettisina työtehtävinä kirkkoherralta viestintästrategian ja vastuuryhmän aktivoinnin sekä covid-19 tilanteessa annettujen ohjeiden ja määräysten kiitettävä huomiointi seurakunnan toiminnassa – turvallisuuteen pyrkien. 

Perusteluina talouspäällikön jakoeräosuudelle on kiitettävä perehtyneisyys, sekä asioiden toimeenpano sekä loppuunsaattaminen. Työryhmä nimeää konkreettisina työtehtävinä talouspäällikön osalta etenkin rakennusprojektien ansiokkaan läpiviennin sekä covid-19 tilanteessa annettujen ohjeiden ja määräysten kiitettävä huomiointi seurakunnan toiminnassa – turvallisuuteen pyrkien. 

                  Päätettiin yksimielisesti keskustelujen jälkeen esityksen mukaisesti.

                 

Kirkkoherra ja talouspäällikkö saapuivat takaisin kokoukseen klo 19.34.

Elina Pusaa poistui kokouksesta klo 19.35.

131§

HAUTAINHOITORAHASTON JA SEURAKUNNAN KUKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSPÄÄLLIKKÖ:

Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen EJ-Tarhat OY:N tarjouksen.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti valita edullisimman tarjouksen tehneen EJ-Tarhat OY:N kukkien toimittajaksi.

132§          

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

Liitteessä kirkkohallituksen esitys vuoden 2021 kirkkokolehdeiksi. Kolehtisuunnitelmaan on lisätty tuomiokapitulin määräämät kolehdit ja suunnitelma on täydennetty. Kirkkokolehtisuunnitelmassa on huomioitu seurakunnalle osoitetut talousarvioavustuspyyntötahot ja muut kolehtipyynnöt. Vuoden aikana kirkkokolehtisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kirkkopyhien varmistuessa eri herätysliikkeiden osalta.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja antaa valtuudet kirkkoherralle tarvittaessa ajankohtaisista syistä poiketa suunnitelmasta.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

133§

SEURAKUNNAN VARAINHOITO

Seurakunnan sijoitusstategiassa on todettu, että Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 pykälän mukaan ”talouspäällikkö päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa.”

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.12.2017 seurakunnan varojen sijoittamisesta. Liitteessä sijoitusten tilanne 31.10.2020.

Etelä-Pohjanmaan OP Eija Raja-aho varainhoitaja on ollut yhteydessä talouspäällikköön ja esittänyt sijoitustuotteen vaihtoa. Vaihdon tekeminen on maksutonta.
Seurakunnan sijoitussalkun osakepaino ylittää osakerahastojen arvonnousun takia yli seurakunnan varainhoidossa määrätyn ylärajan. Osakepainon osuus pitäisi olla noin 20 % ja maksimissaan se saa olla 30 %. Tällä hetkellä osakepaino-osuus on yli 34 % ja rahastosta pitää siirtää noin puolet vähemmän riskillisiin korkopainotteisiin rahastoihin.

Oma säästöpankki Tuuri-Ähtärissä oleva kiinteäkorkoinen sijoitustalletus summaltaan 254 415,95 € erääntyy 31.12.2020.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSPÄÄLLIKKÖ:

Kirkkoneuvosto päättää

 1. vaihtaa OP rahastoyhtiössä olevat varat osakesidonnaisestarahastosta korkorahastoon
 2. Tehdään uusi korkosidonnainen talletus Oma säästöpankkiin tarjouksen mukaan.
 3. merkitä sijoituskatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti talouspäällikön esityksen mukaan ja valtuutetaan talouspäällikkö Kalle Klaavo tekemään nämä sopimuksen tarjouksessa esitetyistä vaihtoehdoista harkintansa mukaan.

134§

SEURAKUNNAN TIETOSUOJA-ASIAKIRJA

EU:n tietosuoja-asetus on tuonut uusia velvoitteita seurakunnalle. Yksi keskeinen asia on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten rekisterinpitäjä kunnioittaa rekisteröityjen eli henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien tietosuojaa. Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen lisää rekisterinpitäjän toimintaan kohdistuvaa luottamusta.

Tietosuoja-asiakirjan muuttuneet osat liitteenä.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSPÄÄLLIKKÖ:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Ähtärin seurakunnan tietosuojapolitiikkaa koskevan asiakirjan. Asiakirjassa olevat henkilötiedot on päivitetty ajantasaiseksi ja ne löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti päivittää tarvittavat asiakirjat ajantasaiseksi.

Sanni-Maiju Kantoniemi poistui kokouksesta klo 19.58.

135§

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Liitteenä ovat kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Viranhaltijapäätökset merkitään kirkkoneuvoston tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin yksimielisesti viranhaltijapäätöksen tiedoksi saaduiksi.

136§

SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI TILIKAUDELLE 2020

Kirkkoneuvosto päättää saatavien poistamisesta. Seurakunnan kirjanpidossa on vanhoja saatavia, joita ei perintätoimista huolimatta ole suoritettu. Suorittamatta jääneet saatavat kirjataan luottotappioiksi.

Luettelo poistettavista saatavista liitteenä.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSPÄÄLLIKKÖ:

Kirkkoneuvosto päättää, että liitteessä mainitut saatavat poistetaan seurakunnan kirjanpidosta ja merkitään luottotappioiksi vuoden 2020 tilinpäätökseen.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti kirjata hautauslasku laskuviitenumerolla 900xxxxx summaltaan xxx,xx euroa luottotappioksi, muut luottotappioehdotelman laskut on neuvoteltu maksusuunnitelma ja ne merkitään luottotappioksi vasta, mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta.

137§

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

KJ 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston toimikausi alkoi 2019.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

138§

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

KJ 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston toimikausi alkoi 2019.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

139§

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN 2021-2022

Ähtärin seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 § 1 ja 2 momenttien mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien lautakuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

140§

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §: Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

141§

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

KL 10 L 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §: Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee ohjesäännön mukaisesti kahdeksan varsinaista jäsentä kirkkoneuvostoon.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

142§

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee henkilökohtaisen varajäsenen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

143§

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2021-2022

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoneuvoston jäsenille vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

144§

LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Asian vireille tulo Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtajan esityksestä:

Hyvät kirkkoherrat,


Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin sopijaseurakuntien (vanhojen ja liittyvien) kirkkoherroille tiedoksi:

Alavuden, Vimpelin ja Ähtärin seurakunnat haluavat liittyä aluekeskusrekisteriin siten, että Alavus tulee jäseneksi 1.1.2021 alkaen ja Vimpeli sekä Ähtäri 1.1.2022 alkaen. Uusien sopijaosapuolien hyväksyminen aiemmin tehtyyn sopimukseen tarkoittaa käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla voidaan muuttaa aiemman sopimuksen muutamia kohtia tarkoituksenmukaisemmaksi (toteuttaen samalla aiemman sopimuksen periaatetta sopimustekstin muuttamisesta). Aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta käsittelee sopimuksen muuttamista kokouksessaan 23.11.2020 ja tulee esittämään jokaiselle sopijaseurakunnalle uuden sopimuksen hyväksymistä.

Tästä johtuen jokaisen sopijaseurakunnan kirkkovaltuuston tulisi käsitellä uusi sopimus ja hyväksyä se mielellään joulukuun 2020 kokouksessaan tai viimeistään tammi-/helmikuun 2021 kokouksessaan. Mikäli seurakunnallanne ei jostain syystä ole kirkkovaltuuston kokousta mainittuna ajankohtana, otattehan yhteyttä allekirjoittaneeseen välittömästi 23.11.2020 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet ja materiaali toimitetaan mahdollisimman pian 23.11.2020 jälkeen.

yst terv  Tuomas Palola TT, pastori

050 549 7022

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtaja

Sopimuksen käsittely Ähtärin seurakunnassa:

Kirkkoneuvosto 16.12.2020

Kirkkovaltuusto tammikuussa 2021 (27.1.2021)

Ähtärin seurakunta liittyy aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2022.


LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan hiippakunnan aluerekisterisopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

145§ LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE ROVASTIKUNTAJAOSTA

ASIAN ESITTELY:

Kirkkolain 3 luvun 1 §:n mukaan Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kirkkoneuvostolta lausuntoa rovastikuntauudistuksen valmisteluun rovastikuntajaosta ja rovastikunnan nimestä. Ähtärin seurakunta kuuluu tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan rovastikuntaan.

11.11.2020

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjanote 10/2020 4

Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli.

Lapuan hiippakunnan toimialueen rajat muuttuivat 1.1.2020. Muutoksessa

hiippakuntaan siirtyivät Jämsän, Hankasalmen, Konneveden ja Joutsan

seurakunnat.

Lausuntopyyntö

Rovastikuntajaon valmistelun osalta on tarkoituksenmukaista pyytää

lausuntoa lääninrovasteilta, kirkkoherroilta ja seurakuntien kirkkoneuvostoilta.

Lääninrovasteilta ja kirkkoherroilta pyydetään lausuntonaan näkemystä

rovastikunnan tehtävästä nykyisessä toimintaympäristössä, esitetystä

rovastikuntajaosta ja sen vaikutuksista sekä rovastikunnan nimestä.

Kirkkoneuvostoilta pyydetään lausuntoa rovastikuntajaosta ja rovastikuntien

nimestä.

Esittelyn liitteenä tuomiokapitulin pöytäkirjaote asiasta.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia lasten ja nuorten elämään.

Päätösesitys kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää lausua, että tuomiokapitulin esittämä uusi rovastikuntajako on Ähtärin seurakunnan kannalta parempi kuin nykyinen Järvi-Pohjanmaan rovastikunta. Alavuden mukaantulo samaan rovastikuntaa parantaa yhteistyön mahdollisuuksia, koska Alavus on maantieteellisesti lähin seurakunta. Kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti rovastikuntauudistukseen kokonaisuudessaan ja vaikutuksiin Ähtärin seurakuntaan.

Uuden rovastikunnan nimeksi kirkkoneuvosto lausuu ”Järvi-Pohjanmaan rovastikunta”.

PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTO: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

146§          NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN

ASIAN ESITTELY:

Kirkolliskokous hyväksyi 7.11.2019 esityksen nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta jokaiseen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Nyt hyväksytty muutos kirkkojärjestykseen tukee lapsivaikutusten arviointia seurakuntien työssä hyvin käytännönläheisesti. Päätös nuorten vaikuttajaryhmistä astuu voimaan samaan aikaan uuden kirkkolain kanssa. Kirkkolain uudistus on kesken kirkolliskokouksessa ja sen valmistuminen on avoinna. Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti kirkkolain käsittelyn keväällä 2020 ja palautti sen takaisin kirkolliskokouksen valmisteluun.

Kirkkohallitus totesi nuorten vaikuttajaryhmää koskevassa esityksessään, että tarkoitus on lujittaa nuorten seurakuntayhteyttä. Muutoksella halutaan lisätä nuorten kokemusta siitä, että kirkossa voi ja kannattaa pyrkiä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Esityksessä todettiin, että nuorten sosiaalinen osallisuus toteutuu jo hyvin rippikoulu- ja isostoiminnassa. Nyt haluttiin keskittyä osallisuuteen hallinnossa.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta piti esitystä tärkeänä. Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että ryhmiin pitäisi saada nuoria erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Lakivaliokunnan mukaan seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt vaikuttavat siihen, millaiset edellytykset nuorten vaikuttajaryhmällä on.

17.3.2020 piti olla Ähtärin seurakunnan tiloissa hiippakunnan järjestämä koulutus nuorten vaikuttajaryhmien perustamisesta seurakuntiin. Koronan vuoksi koulutus jouduttiin perumaan.

Kirkkolain uudistustyön jatkumisesta huolimatta ja uuden kirkkolain valmistumista odoteltaessa nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen on mahdollista.

Nuorten vaikuttajaryhmä NAVI:n kannanotosta 2.11.2020:

”Tärkeiden asioiden edistämiseen pitää löytää keinot myös poikkeuksellisina aikoina. Epävarmuuden keskellä juuri tarvitaan tulevaisuutta rakentavia vaikuttajaryhmiä.

Vaikuttajaryhmää perustaessa on oleellista kuulla nuorten ääntä, ja ryhmän perustaminen ja muodostaminen tuleekin tehdä nuorille toimivalla tavalla. Millä tavoilla nuorisotyötä järjestetään seurakunnassanne epidemian keskellä? Löytyisikö sieltä valmiita tilaisuuksia tai tapoja järjestää tilaisuus, jossa kuulla nuoria? Työntekijävetoisen toteutuksen lisäksi nuorilta itseltään voi kysyä ideoita siitä, kuinka kuulemisen parhaiten toteuttaisi, sillä toimivia tapoja on varmasti enemmän kuin yksi. Myös erilaiset hybriditoteutukset ovat mahdollisia. Tärkeintä on, että nuorten ääni ja ajatukset saadaan kuuluviin ja että tapa, jolla se tehdään, on nuorille luonteva.”

Nuorten vaikuttajaryhmän perustamista on syksyllä valmisteltu nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorille on esitelty asiaa niin isoskoulutuksessa kuin partiotoiminnassa. Perustettava nuorten vaikuttajaryhmä on tarpeeksi edustava. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävä on tuoda nuorten ja nuorten aikuisten näkemys seurakuntatyöstä ja osallistua heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Nuorten vaikuttajaryhmä voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja seurakunnan hallinnolle.

Nuorten vaikuttajaryhmän kokoonpano Ähtärin seurakunnassa:

Nuorten vaikuttajaryhmän puheenjohtaja (mielellään kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäsen tai varajäsen)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (partio)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (partio)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (varhaisnuorisotyö)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (varhaisnuorisotyö)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (nuoriso ja rippikoulutyö)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (nuoriso ja rippikoulutyö)

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen (nuoret aikuiset)

Seurakunnan työntekijä (ei varsinainen jäsen, mutta läsnäolo-oikeus ja sihteeri)

Palkkiokäytäntö samoin kuin vastuuryhmien osalta.

Kokouksesta ei pidetä varsinaista pöytäkirjaa, vaan muistio.

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa syyskaudella ja kaksi kertaa kevätkaudella.

Nuorten vaikuttajaryhmä valitaan aina kahden vuoden toimikaudeksi. Uuden vaikuttajaryhmän järjestäytymiskokous on tammikuussa.

Liitteenä on nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohje, jolla toiminta voidaan käynnistää ja jota voidaan tarpeen mukaan muuttaa.

Päätösesitys kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

 1. perustaa seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmän
 2. hyväksyy nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeen
 3. valtuuttaa kirkkoherran ja nuorisotyönohjaajat kokoamaan nuorista ja nuorista aikuisista nuorten vaikuttajaryhmän. Vaikuttajaryhmään valittavan tulee olla seurakunnan konfirmoitu jäsen, enintään 29-vuotias. Lukuun ottamatta puheenjohtajaa.

Kirkkoneuvoston päätös: Kokouksessa tuotu nuorisotyöntekijöiden muutosesitys toimintaohjeeseen hyväksyttiin ja päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

147§

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 • työntekijöiden sairaslomat
 • seurakunnalle palautuneet haudat 1.11.2018 – 30.11.2020 välisenä aikana
 • uudet luovutetut haudat 13.11.2020 – 23.11.2020 välisenä aikana

hallinnon seuraavat kokoukset:

Kv 27.1./26.5. (tilinpäätös)

Kn 10.2./24.3.(tilinpäätöksen allekirjoitus), / 21.4./ 19.5.

tilintarkastus on 12.5.

Jory aina kn edeltävällä viikolla

Joulun ajan kirkkotilaisuudet ja niiden käytännön järjestelyt löytyvät nettisivuilta

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi saaduiksi esitetyt asiat.

148§

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

PÄÄTÖS: Ei ollut muita esille tulleita asioita.

149§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS, OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46, jonka lopuksi kirkkoherra lausui Herran siunauksen. Toivotti siunattua joulun aikaan ja hyvää alkavaa uutta vuotta 2021!