Hyppää sisältöön

YouTube-video

YouTube-video

Kaikki palvelu toteutetaan puhelimitse/sähköpostitse kirkkoherranvirastossa, diakoniatoimistossa ja taloustoimistossa.

26.3.2021 Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille:

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2021 antanut määräyksen, joka on voimassa 1.4.2021–30.4.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kahdenkymmenen (20) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kymmenen (10) henkilöä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kuusi (6) henkilöä.

 

LSSAVI:n määräys 26.3.2021:

Tartuntatautilain58§päätös24.pdf (avi.fi)

 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 1.4.2021–30.4.2021. Kokonaisturvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksi seurakuntien on toimittava vastuullisesti ja viranomaisohjeita noudattaen. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiä. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.2021

 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

 

 

Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään 25.2.2021, että koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Hallituksen linjauksen pohjalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.2.2021 antanut määräyksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka on voimassa 2.3.2021–31.3.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Vaasan sairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kuusi (6) henkilöä.

 

LSSAVI:n määräys 26.2.2021:

Tartuntatautilain 58 § päätös (avi.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 2.3.2021–31.3.2021.

 

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiä. Vallitsevassa tilanteessa määräykset voivat siten muuttua nopeasti. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra, seurakuntayhtymässä yhteisten toimintojen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin, jotka on hoidettava kaikissa olosuhteissa. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Sen tiukempaa rajoitusta seurakunnan ei ole syytä itse asettaa. Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Tuomiokapituli muistuttaa, että jumalanpalvelukset striimataan vain suorana ja lähetetään netissä seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin, paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Kirkolliset toimitukset järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

 

Osallistujamäärien laskemisesta. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia: pappi, kanttori, diakoni, suntio. Kirkollisissa toimituksissa voidaan osallistujamäärän suhteen käyttää pastoraalista harkintaa (lähimmät omaiset). Tämä ei tarkoita, että henkilömäärän lisäämistä olisi perusteltua sallia kovin monella henkilöillä.

 

Lasten ja perheiden tukeminen. Hallitus on linjannut, että alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua yhteiskunnan ”sulkutilasta” riippumatta. Tuomiokapitulin mukaan tällä on perheiden hyvinvoinnin ja ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta merkittävä rooli. Seurakuntien tavanomainen kerhotoiminta ei siis kuulu rajoituksen piiriin. Kokoontuvan lapsiryhmän tulee kuitenkin olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen. Aluehallintoviraston uudella määräyksellä tai hallituksen linjauksilla ei ole vaikutusta viikolla 9 järjestettäviin rippikouluihin.

 

Tartuntatautilain muutos (147/2021) tuli voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä erilaisia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lain muutos vaikuttaa myös seurakuntien elämään. Seurakuntia koskevat velvoitteet löytyvät pykälistä 58 c (yleinen huolellisuusvelvoite), 58 d (tilojen turvallinen käyttö) ja 58 h (suunnitelman laatimisvelvoite). Tartuntatautilain muutos velvoittaa kaikkia toimijoita noudattamaan ilman erillistä määräystä yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tiloissa. Aluehallintovirastot ja/tai kunnat voivat lisäksi määrätä, että tilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa asioivien tai toimintaan osallistuvien väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Näissä tilanteissa toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät lähikontaktit. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei ole kuitenkaan toistaiseksi antanut määräystä edellä mainituista lähikontaktien välttämiseen tähtäävistä suunnitelmista. Uskonnollisten yhteisöjen uskonnonharjoittamiseen tarkoitettuja tiloja ei voida missään oloissa sulkea kokonaan.

 

Hallinnon kokoukset. Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia. Sähköiset kokoukset mahdollistava lakimuutos on kuitenkin jo hyväksytty eduskunnassa ja odottaa tasavallan presidentin vahvistamista. Kirkkohallitus on antanut asiasta ennakkotietoa yleiskirjeessään: Kirkkohallitus yleiskirje 6/2021 (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Vahva etätyösuositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut suosituksen etätyöhön siirtymisestä. Seurakunnan työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, tulee suositella etätyötä. Myös toimistot on pääsääntöisesti syytä pitää suljettuina fyysisiltä asiakaskäynneiltä. Palvelu toteutetaan puhelimitse tai sähköpostitse. Työntekijöiden työkokoukset tulee järjestää ensisijaisesti etänä.

 

Laajin kasvomaskisuositus. Osana kiristyneitä koronan torjuntatoimenpiteitä voimassa on laajin kasvomaskisuositus. Siksi työpaikalla, työhön liittyvissä tapaamisissa ja julkisissa tiloissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

 

 

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906, lomalla 8.3.2021 saakka).

 

 

 

Hyvän paastonajan toivotuksin,

 

Terhi

 

----------------

 

Terhi Kaira

Hiippakuntadekaani

p. 050 3263 012

 

Kalevankatu 12, 3. krs.

60100 Seinäjoki

 

5.2.2021 Lapuan tuomiokapitulin ohje seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 5.2.2021 antanut määräyksen, joka on voimassa 9.2.2021–1.3.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Keski-Suomen, Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan järjestää korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Etelä-Pohjanmaan alueen kunnissa on kaksikymmentä (20) henkilöä.

Kirkko on sitoutunut edistämään ihmisten turvallisuutta ja terveyttä vallitsevassa koronatilanteessa. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan AVI:n määräystä toiminnassaan ajalla 9.2.2021–1.3.2021. Tuomiokapitulin aiemmin antamat ohjeet koskien mm. jumalanpalvelusten, ehtoollisen vieton, kirkollisten toimitusten ja hallinnon järjestämistä ovat edelleen voimassa. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Seurakunnan ei ole omilla päätöksillään syytä rajoittaa toimintaansa enempää kuin mikä viranomaismääräysten valossa on välttämätöntä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.1.2021 Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille Ehtoollisen vietosta ja osallistujamäärien laskemisesta:

 

"Koronatilanne maassamme on kehittynyt viime päivinä huonompaan suuntaan. Lapuan hiippakunnan alueella, kaikissa kolmessa maakunnassa, tautitilanne on vähintäänkin kiihtymisvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräys kymmenen hengen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 8.2.2021 saakka. Uutta määräystä odotamme annettavaksi ensi viikon (vk 5) loppupuolella.

---

Vallitsevassa tilanteessa seurakuntia kehotetaan:

 

1)    Viettämään sunnuntaisin ehtoollismessua, johon voidaan ottaa kokoontumisrajoituksen sallima määrä seurakuntalaisia (tällä hetkellä 10 henkilöä).

2)    Järjestämään erillisiä lyhyitä (noin 20 min) ehtoollisen viettoja joko sunnuntaina tai arki-iltaisin viikkomessun kaavaa soveltaen. Näihin voi osallistua kokoontumisrajoituksen sallima määrä seurakuntalaisia. Tilaisuuksissa on syytä käyttää paikanvarausmenettelyä osallistujamäärän rajaamiseksi. Tarpeen mukaan tilaisuuksien määrää lisätään. 

Ehtoollisen vieton järjestämisessä pyritään noudattamaan mahdollisimman normaaleja käytäntöjä, jotka ilmentävät luterilaista ehtoolliskäsitystä. Myös seurakuntalaisten tasapuoliseen kohteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Niin sanottua jälkiehtoollista ei suositella yleisenä käytäntönä. Kaikissa tilaisuuksissa on noudatettava huolellisesti THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Samalla tuomiokapituli tarkentaa aiempaa ohjettaan osallistujamäärien laskemisesta. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia: pappi, kanttori, diakoni, suntio. Kirkollisissa toimituksissa voidaan osallistujamäärän suhteen käyttää pastoraalista harkintaa (lähimmät omaiset). Tämä ei edelleenkään tarkoita sitä, että henkilömäärän lisäämistä olisi perusteltua sallia kovin monella henkilöillä. Kirkolliset toimitukset järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.1.2021

Tästä pääset Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeeseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka perustuu AVI:n 14.1.2021 antamaan päätökseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 Jumalanpalvelukset meillä Ähtärissä jatkuvat sanajumalanpalveluksina 8.2. asti. Myös kirkollisissa toimituksissa kokoontumisrajoitus on edelleen 10 henkilöä. Hautaansiunaamisissa voidaan osallistujamäärä ylittää pastoraalisista syistä (vainajan lähiomaiset pääsevät hautajaisiin).

Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä suosittelemme pidettäväksi kirkossa tai seurakuntakeskuksessa.

Yli 10 henkilön kokoavia tilaisuuksia emme voi järjestää millään työalalla. Kokoontumisrajoitukset eivät vaikuta hallinnon kokouksien pitämiseen muuten kuin, että kirkkovaltuuston kokous 27.1.2021 pidetään ilman läsnäolevaa yleisöä. Kokous striimataan seurakunnan facebook-sivun kautta. 

Kirkkoherranvirastossa, diakoniatoimistossa ja taloustoimistossa asioimista suositellaan edelleen puhelimitse ja sähköpostitse.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössäLinkki avautuu uudessa välilehdessä).

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2020

Joulunajan kirkkotilaisuuksien poikkeusjärjestelyt:

Jouluaaton hartaudet klo 13 ja 22 välitetään kirkon nettiradion ja facebookin livelähetyksen kautta seurakuntalaisille. Kirkon ovet ovat kiinni hartauden ajan ja avataan klo 14-16 ajaksi (paikalla seurakunnan työntekijä), jolloin voi tulla kirkkoon hiljentymään.

Klo 22 hartaus lähetetään videoituna, kirkon ovet ovat kiinni.

Ähtärin seurakunta on mukana jouluyön kirkon valojen auki pitämisessä. Kirkon valot ovat päällä Tapaninpäivän (26.12.) klo 18 sanajumalanpalvelukseen saakka. Haluamme näin toivottaa valoa ja toivoa korona-ajan keskelle!

Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8: kokoontumisrajoitus max 10 henkilöä, joka tulee täyteen jumalanpalveluksen toimittajien ja kirkkokuoron laulajien myötä. Suosittelemme osallistumaan etänä kirkon nettiradion tai facebookin livelähetyksen kautta. Kirkon ovet auki ja paikalla on seurakunnan työntekijä tavattavissa klo 9-11.

26.12. sanajumalanpalvelus klo 18: osallistujarajoitus max 10 henkilöä. Suosittelemme osallistumaan etänä kirkon nettiradion tai facebookin livelähetyksen kautta.  Kirkon ovet auki ja paikalla on seurakunnan työntekijä tavattavissa klo 19-20. 

 

Seurakunnan tiedote päivitetty 17.12. AVI:n 17.12. määräyksen mukaiseksi 10 henkilön kokoontumisrajoituksen mukaan.

17.12.2020

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohje seurakunnille

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 17.12.2020 antanut määräyksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka on voimassa 22.12.2020–17.1.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia voidaan järjestää, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

 

LSSAVI:n määräys 17.12.2020:

LSSAVI-Tartuntatautilain58§päätös20.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje 21.9.2020:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan AVI:n määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 22.12.2020–17.1.2021. Tuomiokapitulin aiemmin antamat ohjeet koskien jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien järjestämistä ovat voimassa uusin henkilömäärärajauksin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11.2020

Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan AVIN:n kokoontumisrajoitusta ja kunnan sekä lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antamia ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tämä koskee ns. perustason tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Ähtärissä (EP:n sairaanhoitopiirin nyrkki-ryhmän tiedote 29.10.2020, joka on kokonaisuudessaan luettavissa alla). Kirkkoon mahtuu 130 henkilöä metrin turvaväleillä, siunauskappeliin 20, Seurakuntakeskuksen matalan puolen saliin 38, kahvioon 25 ja isoon saliin 65.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra   

"Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

 

 29.10.2020

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi kokouksessaan, että sairaanhoitopiiri on siirtynyt kiihtymisvaiheesta koronaepidemian perustasolle. Nyrkki piti edelleen voimassa aiemmin annetut etätyötä, maskin käyttöä ja matkustamisen rajoittamista koskevat suositukset. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan AVIn määräystä. Alla Nyrkin suositukset vielä kootusti:

Etätyö

Suosittelemme, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa altistuneiden määrää ja karanteeneja.

Yleisötilaisuudet ja julkinen kokoontuminen

Kokoontumisrajoitukset: noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n määräystä, jossa yli 50 henkilön yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia voi järjestää varmistaen niiden turvallisuus asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Joukkuelajien ottelutoiminnassa kehotetaan edelleen huomioimaan koronatilanne. Maskin käyttö ja turvaväleistä huolehtiminen on tärkeää. Huomioidaan OKM:n ja THL:n ohjeet.

Maskisuositus

Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä laajennettu maskisuositus, jonka mukaan käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.  Julkisia sisätiloja ovat esim. kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat, uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat, liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat, teatterit, elokuvateatterit, museot ja galleriat, huvi- ja teemapuistot, festivaalit, markkinat, kongressi- ja messukeskukset sekä muut tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.

Matkustussuositus

Suosittelemme, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle ja pääkaupunkiseudulle vältetään, koska sairastumisriski näillä alueilla on huomattavasti suurempi kuin alueellamme."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan AVIN:n kokoontumisrajoitusta ja kunnan sekä lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antamia ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tämä koskee ns. leviämisvaiheen tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Ähtärissä (EP:n sairaanhoitopiirin ns. nyrkki-ryhmän tiedote 5.10.2020.).

Mikäli Ähtärissä siirrytään terveysviranomaisten arvion mukaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, rajoituksia tiukennetaan. Tällä hetkellä on voimassa vahva maskisuositus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Toiminnat pyritään pitämään käynnissä, lukuunottamatta kirkkokuoroa, mahdollisimman pitkään turvaväli-, käsihygienia- ja maski-käytänteillä.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra 14.10.2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 1.8. alkaen

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa 1.8.2020 alkaen. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen. 

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä.

Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta.

Piispat suosittavat myös, että jumalanpalveluksia välitetään edelleen seurakuntalaisille verkon välityksellä.

Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Piispat antoivat 2.6. seurakunnille suosituksen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista pandemian aikana. Koska musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa, pandemian aikana on huolehdittava, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää sekä kestoa.

Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää.

Myös puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

Piispojen suositus 2.6.2020

Seurakuntien leiri- ja päivätoiminta

Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.

Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2020 Kirkkoherran ohjeistus messun vietosta Ähtärin kirkossa:

OLET TERVETULLUT SEURAKUNNAN YHTEISEEN MESSUUN! KIRKOSSA EMME KÄTTELE, TERVEHDIMME TOISIAMME MUUTEN.

JUMALANPALVELUKSEEN VOI OSALISTUA VAIN TERVEENÄ. SUNTIOLLA ON OIKEUS POISTAA HENKILÖ, MIKÄLI OHJETTA EI NOUDATETA.

JUMALANPALVELUKSESSA NOUDATETAAN TERVEYSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ JA SUOSITUKSIA

HUOLEHDITAAN TURVAVÄLEISTÄ (VÄHINTÄÄN 1 M)

SAMAAN TALOUTEEN KUULUVAT VOIVAT ISTUA VIEREKKÄIN ILMAN TURVAVÄLIÄ

KIRKKOON TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISELLE TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISEN VIETOSTA ANNETAAN TARKEMMAT OHJEET MESSUN AIKANA

Huom!

-JUMALANPALVELUS LÄHETETÄÄN KIRKON NETTIRADIOON SEKÄ KUVATAAN SEURAKUNNAN FACEBOOK-SIVUN LIVELÄHETYKSENÄ. STRIIMAAMISEEN ON OLEMASSA PIISPOJEN SUOSITUS. MAHDOLLISTAMME NÄIN JUMALANPALVELUKSEN SEURAAMISEN KAIKILLE HALUKKAILLE. EHTOOLLISENVIETTOA EI KUVATA.

-POIKKEUSAIKANA EMME JÄRJESTÄ KIRKKOKAHVEJA KIRKOSSA.

-JUMALANPALVELUKSEN KESTOA PYRITÄÄN LYHENTÄMÄÄN POIKKEUSAIKANA.

-KOLEHTIHAAVIA EI KIERRÄTETÄ KÄDESTÄ KÄTEEN.

 

SIUNATKOON KAIKKIVALTIAS JUMALA YHTEISEN JUMALANPALVELUKSEMME HÄNEN NIMENSÄ KUNNIAKSI JA SIELUJEMME AUTUUDEKSI!

 

ÄHTÄRISSÄ 5.6.2020

KIRKKOHERRA KALLE PELTOKANGAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tästä pääset lukemaan piispojen 5.5.2020 lähettämän ohjeen seurakunnille koronarajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

AVI eli Aluehallintovirasto on 19.5. antanut päätöksen ajalle 1.6.-30.6.2020, jonka mukaan alueen kuntien alueella on lupa järjestää yli 50, mutta alle 500 hengen yleisötilaisuuksia ja julkisia kokouksia sisä- ja ulkotiloissa, mikäli niissä noudatetaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja THL:n 14.5.2020 antamaa ohjeistusta.

Tämän perusteella Ähtärin seurakunnassa voidaan kokoontua sunnnuntaina 7.6. messuun seuraavasti: Olemme laskeneet, että yhden metrin turvaväliä noudattaen, kirkkoon voi tulla jumalanpalvelukseen ainakin 130 henkilöä. Noudatamme hygieniaohjeita. Penkkien täyttöä ohjeistetaan kuten myös ehtoollisen vietto.

Muita tiloja koskevia henkilömäärärajoituksia yhden metrin turvavälillä:

Siunauskappeli: max 20 henkilöä

Seurakuntakeskuksen matalan puolen sali: max 38 henkilöä

 

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

20.5.2020

 

Kirkkohallituksen ohje kolehdeista:

Kolehtiohje 1.6.2020 alkaen (12.5.2020)

Vallitsevissa poikkeusoloissa 1.6. lähtien jumalanpalveluksissa saa olla paikalla rajoitettu määrä seurakuntalaisia. Kolehti kerätään paikalla olijoiden kesken. Rahankeräyslain mukaan kolehdin keräämisen ja mahdollisen sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja siihen voivat osallistua vain paikalla olevat. Kirkkokolehteja ei voida kerätä verkon välityksellä tilaisuutta seuraavilta.

Kolehdit kerätään kolehtisuunnitelman mukaisesti. Verkossa lähetettävässä jumalanpalveluksessa voidaan kertoa, minkä tahon hyväksi kolehti kirkossa kerätään. On syytä todeta, että jumalanpalvelusta muualla seuraavat eivät voi osallistua kolehtiin. Jos kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi lahjoittaa sen rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole keräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla. 

Kolehdin keräämisessä ja käsittelyssä tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään hygieenisyyteen. Esimerkiksi kolehtihaavin kierrättäminen kädestä käteen ei tule kysymykseen vaan kirkkotilasta riippuen on käytettävä pitkävartista kolehtihaavia tai järjestettävä erillisiä keräyspisteitä. Suojakäsineiden käyttö kolehtia käsiteltäessä on suositeltavaa.