Kirkollisten avustusten hakeminen

 

Kirkkolain 15 luvun  1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Avustusta ei voida myöntää ilman kirjallista hakemusta, jossa on mukana täydelliset liitteet ja jossa on ilmoitettu haettava summa. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti. Myönnetyt avustukset maksetaan syyskuun aikana.


Avustusten hakeminen:

Hakukelpoisia ovat ähtäriläiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.
Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.
Hakemuksessa on kerrottava, mihin avustusta haetaan (tietty kohde tai yleisavustus) ja miten avustuksen hakijan tekemä työ tukee Ähtärin seurakunnan toimintaa.

Hakemus lähetetään sähköisesti ahtarin.seurakunta@evl.fi tai postitse
Ähtärin seurakunta
Kirkkoneuvosto

Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

 

Ota yhteyttä

Talous- ja hallintojohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Kiinteistöpalvelut
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

- alaansa kuuluvien hallinnollisten päätösten valmistelu ja esittely kirkkoneuvoston käsittelyä varten

- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, taloussuunnittelu

- henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

- työsuojelupäällikön tehtävät

- hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

- seurakunnan edustaminen hallinnollista käsittelyä vaativissa asioissa

- seurakunnan kiinteistöjen isännöinti tehtävät

- seurakunnan omaisuudesta, investoinneista ja hankinnoista vastaaminen

- valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä

- viranhaltijapäätöksien tekeminen

- taloussuunnittelu ja talouden seuranta

- kirjanpidosta, laskutuksesta, palkoista ja hautainhoitorahastosta huolehtiminen

- vastata hallintotiedottamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa