Päätöksenteko ja hallinto

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Äänestää voi jo 16-vuotiaana.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. kirkollisverosta, virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Ähtärin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Elina Haapaniemi ja varapuheenjohtajana Elina Pusaa.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Kirkkovaltuuston kokoukset  pidetään  seurakuntakeskuksen salissa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän päivää ennen lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvostossa on 9 valtuuston valitsemaa jäsentä ja puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Kalle Peltokangas. Varapuheenjohtajana kirkkovaltuuston nimeämänä Leila Kotamäki.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Ähtärin seurakunnassa toteutetaan kysely seurakuntalaisille

Tähän aukeaa sähköinen kysely 15.4. mennessä. Kyselyllä kerätään tietoa ähtäriläisten kokemuksista seurakunnasta ja toiveita sille. Vastausaikaa on huhtikuun loppuun saakka.

Kyselyä on lähdetty valmistelemaan jo viime vuoden lopulla. Tämän talven aikana diakoniatyön harjoittelija, uusi ähtäriläinen Henna Heimonen on tehnyt kyselyä opinnäytetyönään. Kirkkoherra Kalle Peltokangas ja muut työntekijät, johtoryhmä sekä vastuuryhmät ovat päässeet vaikuttamaan kyselyn kysymyksiin. Tavoitteena on yksinkertaisesti antaa seurakuntalaisille mahdollisuus selkeiden kysymysten kautta muodostaa haluamansa kuva Ähtärin seurakunnan tulevasta toiminnasta. Tavoite nousee nykyisestä seurakunnan toimintastrategiasta, joka on hyväksytty syksyllä 2017. Kyselyssä on myös mahdollisuus antaa palautetta seurakunnan eri toiminnoista, joihin kyselyn vastaaja on osallistunut.

Kysely toteutetaan paperisessa muodossa otantana ja sähköisessä muodossa täysin avoimena seurakunnan kotisivujen kautta. Henna Heimonen kokoaa vastaukset, joita toivottavasti tulee mahdollisimman paljon, jonka jälkeen luottamushenkilöt ja työntekijät käsittelevät tuloksia toukokuun strategiaseminaarissa. Näin seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa jo tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun sekä pitemmän aikavälin suunnitteluun.

Jäsenmäärän väheneminen ja siten laskevat verotulot pakottavat seurakuntia ympäri Suomen miettimään myös kiinteistöjen ja henkilöstön lisäksi toiminnan priorisointia. Tällöin on vähintäänkin reilua kysyä seurakuntalaisilta, kirkollisveron maksajilta, mikä koetaan tärkeäksi ja ensisijaiseksi seurakunnan tehtäväkentässä, joka tällä hetkellä on hyvin laaja. Toivon mukaan kyselystä muodostuu käytännöllinen apuväline luottamushenkilöille ja viranhaltijoille päätöksentekoon.

Ähtärin seurakunnassa on käynnissä toimintakulttuurin muutos, jossa pyritään katsomaan toimintaa seurakuntalaisten silmin. Toimintakulttuurin muutokseen liittyy myös tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen ja monipuolistaminen. Uuden kirkkovaltuuston aloittaessa talvella toimintansa perustettiin uusi viestinnän vastuuryhmä.

Kysely antaa hyvän kuvan seurakunnan toiminnan nykytilanteesta. Kysely tulee vastattavaksi viimeistään hiljaisella viikolla (viikko 16) . Kyselyn mukaan tulee saatekirje ja valmiiksi maksettu vastauskuori. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja otannassa pyritään huomioimaan Ähtärin kylät ja keskusta-alue tasapuolisesti. Me kyselyn laatijat todella odotamme teiltä kirjeen saajilta vastauksia, arvostamme niitä suuresti! Käyttäkää tilaisuus hyväksi ja seurakunnan parhaaksi.

Seurakunnan tehtävä on Kirkkolain 4. luvun 1§ ssä määritelty näin: ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” Miten nämä seurakunnan tehtävät toteutetaan käytännössä on kyselyn peruskysymys. Kääntäen voidaan sanoa, että ellei seurakunta hoida näitä tehtäviä, se ei toteuta kirkon tehtävää. On viisautta pohtia yhdessä tämän muuttuvan ajan keskellä, miten kirkko ja seurakunta hoitavat tehtäviään, mutta säilyttävät samalla uskollisuutensa Raamattuun, Jumalan pyhään sanaan.

Hyvän Jumalan siunaamaa pääsiäisen aikaa!

Kalle Peltokangas, kirkkoherra, Ähtärin srk