Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 5/2020 kokous 9.12.2020

15.12.2020 11.33

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 

9.12.2020 KELLO 18.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA.

ENNEN KOKOUSTA KLO 17 ALKAEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SEIMIPOLKUKIERROS JA JOULUPUURO

Käsiteltävät asiat:

45 §     Kokouksen avaus ja nimenhuuto

46 §     Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

47 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

48 §     Työjärjestyksen hyväksyminen

49 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen

50 §     Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

51 §     Tiedoksi saatettavat asiat

52 §     Muut mahdolliset asiat

53 §     Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

                          Ähtärissä  1.12. 2020

                          Elina Pusaa

                          puheenjohtaja

                         

                          - - - - - - - --

Tämä kokouskutsu on laitettu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 1.12.2020.

                        Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

                        10.12.2020 – 12.1.2021

 

                        Ähtärissä  1.12.2020

                        Kalle Klaavo

                        talouspäällikkö

Aika:                                   Keskiviikkona 9.12.2020 klo 18.00

Paikka:                               Seurakuntakeskus

Läsnä:                                 Ahola Pirkko                                             Kottari Helena

Akonniemi Ulla                                         Kujansuu Anu

Eloranta Ritva                                          Lindroos Veikko

Hautakangas Helena                               Oikari Pirkko

Hautoniemi Hannu                                   Poukka Pasi

Jousmäki Marjatta                                    Pusaa Elina

Kantoniemi Sanni-Maiju (Leskinen Ulla) Riihimäki Helena

Kelin Henna (Kivinummi Kari)                 Santala Timo

Koiramäki Pirkko                                      Syrjänen Altti

Kotamäki Leila

                                           

Muut läsnäolijat:                  Peltokangas Kalle, kirkkoherra

                                            Klaavo Kalle talouspäällikkö, sihteeri

Asiat:                                  45 § - 53  §

Allekirjoitukset:                  Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

                                           Pusaa Elina                                                             Klaavo Kalle

                                          

Pöytäkirja on tarkastettu   Ähtärissä   9. joulukuuta 2020

Pöytäkirjan tarkastajat

                                           Akonniemi Ulla                                                        Eloranta Ritva

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Ähtärin kirkkoherranvirastossa 10.12.2020 – 12.1.2021

                                 Klaavo Kalle

45 §  KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

Puheenjohtaja avasi kokuksen, laulettiin virsi 21: 5-7, kirkkoherra piti alkuhartauden.

Suoritettiin nimenhuuto.

 

46 § 

VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN

Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa (KJ 7:3,1).

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.

Päätösesitys:

Päätettäneen mahdollisten esteiden hyväksymisestä ja varajäsenten kutsumisesta.

Päätös:       Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

47 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse, sekä laitettu ilmoitustaululle 2.12.2020.

Päätösesitys:

Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:      Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48 § 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Työjärjestys hyväksyttäneen esityslistan mukaan.

Päätös:       Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

49 § 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä lain mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan jäsenet Akonniemi Ulla ja Eloranta Ritva. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 9.12.2020.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 10.12.2020 – 12.1.2021.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisten ääntenlaskijaa.

Päätös:  Valittiin yksimielisesti Akonniemi Ulla ja Eloranta Ritva. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 10.12.2020 – 12.1.2021.

50 §

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.


Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Epidemian puhkeaminen uudelleen on ennusteen merkittävin alasuuntainen riski. Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienemmäksi. On kuitenkin todennäköistä, että silloin talouden kasvupotentiaali pienenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät kuitenkin heikkoina siihen asti, kunnes sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Verotulot

Kuluvana vuonna 2020 on saatu verotilitykset kymmeneltä kuukaudelta. Koko kirkon piirissä kirkollisverot ovat kasvaneet 1,6 %. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat kasvaneet 0,6 %. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 933 836 € ja 2019 vuonna 928 639 €, mikä on 5 197 € enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana.

Ähtärin kaupunki on muuttotappiokaupunki, joten seurakunnankin jäsenmäärä on vähentynyt viidessä vuodessa (2013–2018) 673:lla. Syyskuun 2020 tilaston mukaan seurakunnassa on jäseniä 4515. Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä aika keskimääräinen, mutta korkea. Talous on pyrittävä pitämään kunnossa muilla keinoin kuin kirkollisveron korotuksella.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 8,6 % pienemmät kuin vuoden 2020 talousarviossa ja n. 6,6 % pienemmät kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Nykyisen sopimuksen perusteella palkkoja tarkistetaan paikallisella 0,6 %:n järjestelyerällä ja. KirVesTesin mukaisella vuosittaisella 1,1 %:n   suorituslisävarauksella, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Ähtärin seurakunnassa em. peruspalkkojen yhteismäärä vuoden 2021 talousarviossa on 341 589,83 €.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot laskevat n. 29,8 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot laskevat n. 12,4 % ja tilikauden ostot kasvavat n. 11,8 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate on 1 044 487,35 €. Vuokrakulut laskevat 14,4 % Myllymäen kerhotilasta luopumisen johtuen. Vuosikate on 54 209,65 €. Vuosikate ei kata poistoja 104 704,00 €, jolloin tulos muodostuu alijäämäiseksi. Alijäämä on 50 494,35 €. Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota käyttötalouden kuluihin. Lähivuosina tehdyt ja tulevaisuudessa toteutettavat investoinnit kasvattavat poistoja mikä pienentää tulosta.

Seurakunnan tulos on ollut vuodesta 2010 ylijäämäinen, vuoden 2019 ylijäämä oli 54 900,35 €.

Investoinnit

Sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2020 jouduttiin tekemään suuria investointeja. Seurakuntakeskuksessa sisäilmaongelmista johtuvat korjaukset aloitettiin jo vuonna 2019, ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2021. Vuodelle 2021 on investointiosaan varattu kirkon lämmitysjärjestelmään 200 000,00 € ja seurakuntakeskuksen loppuun saattamiseen.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan Ähtärin seurakunnan alueella. Lapsi- ja nuorisotyöhön suunnatut panostukset olisi kyettävä pitämään vähintään nykyisellä tasolla sen turvaamiseksi, että seurakunta voisi edelleen kutsua heitä yhteyteensä. Lasten ja nuorten asema on otettava huomioon seurakunnan rahoituksellista asemaa ja tulopohjaa vahvistettaessa.

Talouspäällikön esitys kirkkoneuvostolle:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Kirkkoneuvoston päätös:  Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Kirkkovaltuuston päätös: Talousarvio Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

51 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

  1. Verotulojen kertyminen ja talousarvion toteutuminen syyskuun loppuun mennessä
  2. Kuukausiraportti 11/2019

52 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Annettiin enaakko tutustumista varten viestintästrategia.

53 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:36, laulettiin Nyt sytty valot tuhannet -laulu, jonka lopuksi kirkkoherra luki herran siunauksen.